audyt księgowy

Gruntowna i pełna wiedza na temat sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa to podstawa jego sprawnego funkcjonowania i kluczowy czynnik wpływający na sukcesywny rozwój. Prawidłowy przebieg wykonywanych operacji księgowych zależy musi być nie tylko zgodny z prawem, ale i pozbawiony jakichkolwiek uchybień czy niejasności. Niestety w przypadku bardzo wielu firm pojawiają się pewne nieprawidłowości o nieznanych przyczynach, które trudno jednoznacznie określić, a tym bardziej podjąć stosowne działania w celu ich wyeliminowania. W takich właśnie przypadkach zalecane jest wykonanie audytu księgowego.

Czym właściwie jest audyt księgowy?

Audyt księgowy wykonywany jest przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Jest to profesjonalne badanie, stanowiące dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości, danych w sprawozdaniach finansowych, informacji dotyczących realizowanych transakcji itd. Na podstawie tej analizy biegły rewident opracowuje pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe były tworzone zgodnie z polityką rachunkowości, podejmowane decyzje były zgodne z prawem oraz jaka jest rzeczywista sytuacja majątkowa i finansowa danej firmy.

W zależności od potrzeb i sytuacji danego przedsiębiorstwa, możemy mieć do czynienia z audytem wewnętrznym i zewnętrznymi. Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez wytypowanych specjalistów z danej firmy, którzy posiadają niezbędne kompetencje i narzędzie do jego wykonania. Tego rodzaju działania zwykle realizuje się na własne potrzeby. Z kolei audyt zewnętrzny wykonywany jest przez niezależnych audytorów spoza struktury badanego przedsiębiorstwa.

Po co wykonuje się audyt księgowy?

Najczęściej audyt kojarzy nam się z działaniami wdrażanymi w przypadku pojawiających się problemów w firmie. I rzeczywiście, bardzo często audyt ma na celu znalezienie problemu lub wskazanie winnych, którzy są odpowiedzialni za pewne nieścisłości. W praktyce jednak takie sytuacje nie zdarzają się często. W większości przypadków audyt wdrażany jest jako jeden ze sposobów na poprawę działalności sytuacji przedsiębiorstwa. Jest to możliwe ze względu na fakt, że za sprawą audytu można precyzyjnie określić sytuację rachunkową firmy, zweryfikować stan dokumentacji i uzupełnić ewentualne braki. To doskonały sposób na weryfikację pracy działu księgowego czy też firmy księgowej. Audyt ułatwia znalezienie wydajniejszych rozwiązań z zakresu mechanizmów i procedur związanych z księgowaniem przychodów i wydatków firmowych. Daje też pewność, że wszystkie podejmowane działania księgowe są zgodne z polskim prawem.