wypowiedział się Prof. dr hab. Adam Mariański, niebywały autorytet w dziedzinie prawa podatkowego.

Dnia 28.11.2003 r. - po rocznym vacatio legis - weszła w życie ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Według ustawy przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione są następujące:
1)brak należytej staranności w wyborze reprezentanta lub co najmniej brak należytego nadzoru nad tą osobą albo wadliwa organizacja działalności tego podmiotu niezapewniająca uniknięcia popełnienia czynu zabronionego,

Zdefiniowanie pojęcia podmiotu zbiorowego może nastąpić w dwojaki sposób: albo poprzez określenie jego cech charakterystycznych, albo poprzez wyliczenie podmiotów uznanych za zbiorowe. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z odesłaniem do zdefiniowanych już pojęć odnoszących się do podmiotów traktowanych jako zbiorowe.

Agata Łukaszewicz z dnia 2018-09-11 – kolejne koszty i małe efekty……
W specjalnym Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zarejestrowano 1100 spraw dotyczących sędziów i prokuratorów. Wydział prowadzi śledztwa w 117 sprawach. Czego dotyczą? Korupcji, jazdy po pijanemu i składania fałszywych zeznań. Na tym nie koniec. Wydział może bowiem przejąć każdą sprawę sędziego i prokuratora, którą prowadzą śledczy w całym kraju – od prokuratury rejonowej po regionalne.

z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1661)
tj. z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 768)

rejestracja osoby w systemie ekrs:
https://ems.ms.gov.pl/start
https://ekrs.ms.gov.pl/